Privacy Policy

Privacy policy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Coral Corner VOF (hierna genoemd “Coral Corner”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy policy (hierna genoemd “privacy policy”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://coralcorner.eu (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Coral Corner en haar klanten, prospecten en business partners.

Coral Corner wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Coral Corner verzamelt, alsook over de wijze waarop Coral Corner deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook enige communicatie met Coral Corner impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacy policy en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Coral Corner kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie binnen de onderneming
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Coral Corner (bv. tijdens correspondentie)

Coral Corner verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Coral Corner, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Coral Corner toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Coral Corner
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Coral Corner
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Coral Corner
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Coral Corner verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Coral Corner kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting dan wel van de overeenkomst
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het opstellen van statistieken
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Coral Corner zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van de diensten van GB Construct en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Coral Corner voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maakt aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy policy.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Coral Corner uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Coral Corner hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Coral Corner of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Coral Corner heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Coral Corner uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart coralcorner.eu uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacy verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@coralcorner.eu.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Coral Corner mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Coral Corner.

Beveiliging persoonsgegevens

Coral Corner verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Coral Corner zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Coral Corner, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Coral Corner in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdende verwerking van persoongegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update privacy policy

Coral Corner is gerechtigd om deze privacy policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de privacy policy.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Coral Corner verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer Coral Corner

Indien u vragen heeft over de privacy policy of over de wijze waarop Coral Corner uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@coralcorner.eu, of;
 • Via de post: Coral Corner VOF, Schuwe-Maandagstraat 23, 8800 Roeselare, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Coral Corner deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Coral Corner uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.