Algemene voorwaarden

 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Coral Corner

Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die via Coral Corner de opdracht heeft gegeven om producten te leveren.

Product: Alles wat op Coral Corner wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere (ver)koopovereenkomsten.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 1. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

 

2.2 Alle gebruikers van Coral Corner (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.coralcorner.eu verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie raadpleegbaar op onze website) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.

2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

 

 1. Informatie

3.1 De informatie op www.coralcorner.eu is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. Coral Corner is hiervoor nimmer aansprakelijk.

3.2 Beeldmateriaal op de website van Coral Corner wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op de website van Coral Corner wordt getoond. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.

3.3 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

 

 1. Offertes, kortingen en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen op www.coralcorner.eu zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.

4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.

4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

4.4 Kortingen door middel van kortingscodes kunnen enkel en uitsluitend via de bestelling bij www.coralcorner.eu worden verrekend. Coral Corner heeft het recht de kortingscodes te wijzigen en uit te rijken aan nieuwe en bestaande kopers. Elke kortingscode is eenmalig en kan niet worden hergebruikt.

 

 1. Prijzen en verzendkosten/ verzending

5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op de website van Coral Corner luiden in Euro’s en zijn incl. 21% BTW.

5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

5.3 Coral Corner werkt samen met UPS en Bpost. Na een bestelling wordt er in de bevestigingsmail een track & trace nummer mee gestuurd. Koper kan op aanvraag dit track & trace nummer opvragen van zijn/haar zending.

5.4 Coral Corner hanteert standaardverzendkosten van UPS en Bpost. Dit is incl. 21% BTW.

 

 1. Bestellen en betalen

 

GRAAG ZELF IN TE VULLEN WELKE BETALINGSMOGELIJKHEDEN ER ZULLEN ZIJN

 

 1. Levering

7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.

7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).

7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.

7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.

8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.

 

9. Herroeping en retourneren

9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.coralcorner.eu direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 dagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.

Retouradres: Coral Corner, Schuwe-Maandagstraat 23, 8800 Roeselare.
De kosten van het retour zenden zijn voor de koper. Binnen 21 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag van het product aan koper overgemaakt.

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@coralcorner.eu.

9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via het postkantoor (BPOST). U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.

9.5 Artikelen die speciaal voor u gemaakt of besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Dit staat bij de productinformatie van de betreffende producten vermeld. Wilt u zeker weten of uw product achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar alvorens u uw bestelling plaatst.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Coral Corner hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst. In de meeste gevallen is dat de wettelijke garantie.  De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie (door derden), opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van leveranciers en of door Coral Corner.

10.2 De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste zorg en behandeling van het levende dier (vis, koraal en ongewerveld dier).  Als er een probleem onverwacht voordoet met het dier, is men verplicht de nodige behandeling te geven, dit  kan niet worden geclaimd bij Coral Corner.  Maar we zijn het meest bereid om u te helpen met gratis advies.  Bij DOA wordt verstaan: alle vissen/dieren dood bij aankomst in de zak.  Deze dieren kunnen worden opgevraagd door Coral Corner en zal worden gecompenseerd. Met het oog op een vergoeding gelden de volgende voorwaarden :

 

– Klachten dienen te worden gemeld binnen 24 uur na levering per e-mail

– Klachten moeten vergezeld gaan met een duidelijke digitale foto van het dier in de gesloten zak..

– Het dier/dieren moet worden bewaard, in bevroren toestand, gedurende 4 weken.

– Coral Corner heeft het  recht om deze dieren voor inspectie op te vragen.

– De vergoeding zal de netto waarde van het dier zijn. Transportkosten wordt echter niet vergoed en is daarom altijd voor rekening en risico van de klant.

– Garantie en aansprakelijkheid op levende have en andere speciale producten vervalt voor Coral Corner wanneer de koper niet op de door de bezorger aangegeven dag en/of tijden thuis is en het pakket daarom niet op tijd bezorgd kan worden.

Klachten over andere zaken dan DOA, moeten worden gerapporteerd binnen 24 uur na binnenkomst, zoals hierboven beschreven.  Diersterfte of ziekten die later ontstaan vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van Coral Corner. Voorkom onnodige problemen en rapporteer uw claims zoals hierboven vermeld. Klachten die te laat of niet correct worden ingediend worden niet in behandeling genomen en dus uw recht op vergoeding komt dan te vervallen.

 

10.3 Aanspraak op de garantie van harde producten kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect  – doch uiterlijk binnen een jaar na levering door verkoper schriftelijk –  dan wel per email contact opneemt met Coral Corner. Klachten dienen te worden gemeld binnen 24 uur na levering per e-mail

10.4 Coral Corner is nimmer gehouden tot betaling van enige= schadevergoeding aan de klant of anderen. Coral Corner is nimmer aansprakelijk voor gevolg -of bedrijfsschade, indirecte schade en winst -of omzetderving.

10.5 Indien Coral Corner om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.6 We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@CoralCorner.eu zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen.

 

 

 1. Uw persoonsgegevens / privacy

11.1 Coral Corner draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Coral Corner gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

11.2 Voor statistische doeleinden houdt Coral Corner de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

 

 1. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 1. Communicatie

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.